avatar

3-Р анги монгол хэлний тест

2012-05-17,23:12
Монгол хэлний тест 3-р анги
1.Хэн? гэдэг асуултад хариулагдах үгийг тэмдэглэ.
                а. тариур      б. нагац         в. Газар
2.Балархай эгшгийг ямар эгшгээр тэмдэглэдэг вэ?
                 а. арга      б. араг                 в. өндөг
3.Ялгах эгшигтэй үгийг ол
.                        а. арга        б. араг      в. өндөг
4. Монгол хэлэнд хэдэн заримдаг гийгүүлэгч байдаг вэ?
                  А. 4      б. 13       в. 9     г. 20      д. 7
5. Зөөлний тэмдэг тусгаарлах үүргээр орсон үгийн дугаарыг дугуйл.
                     А. хөгжүүлье             б. сольё                  в. баръя
6. “ Малгай” гэдэг үгэнд хэдэн үсэг хэдэн авиа байна вэ?
                          А. 6 үсэг, 6 авиа              б. 6 үсэг, 4 авиа                  в. 5үсэг ,5 авиа                г. 6үсэг, 5 авиа
7. Аль нь урт эгшигтэй үг вэ?
       А. яарав.               Б. айсуй                     в. зуйван                         г. Явъя
8. Зөөлний тэмдэг “ и “ болсон тохиолдлыг ол.
                       а. салхил               б. хүчил                     в. ханил
9. Дараах бүлэг үсгүүдээс эгшигт гийгүүлэгч зөв бичсэн хэсгийг ол.
                       а. б, в, г,с,х,м,л                б. м,н,г,л,б,в,р                        в. н,б,г,м,в,л,р
10. Монгол хэлэнд эгшиг үсэг хэд байдаг вэ?
          а. 7                  б. 9               в. 13              г. 6
11. Үг нөхөж зүйр үг бүтээ.
                         Хүн болох….................                        Хүлэг болох....................
12. Үгсийг зөв байрлуулж өгүүлбэр бүтээ.
                          ээж , үүрч, аргал, Батын , түүв, араг 1
3. Дараах үгсээс эр үгийг ол.
                   а. хөеө               б. нян                в.ишиг                г. Тэрэг
14. Дараах үгсийг ажиглаад 3 үетэй үг хэд байгааг ол.
Бодлого , монгол ,хөвсгөл ,байхад          а. 2    б. 1     в. 3    г. 0
15. Үгэнд тохирох нөхцөлийг залгаж бич. 
                       барь ................. ерөө ................. дуул........           ( я, е,я)
                      өг .................. угаа ..................
16. Алдааг бичсэнийг нь олж дугуйл. 
                         а. эмнэлгэ     б. эмнэлэг     в. эмлэг     г. эмэнлэг      д. Эмэлэг
17. Үеэр буруу тасал үгийг ол. 
                а. дууд-ла-га      б. аав-аасаа     в. тө-рөлх-төн              г. хө-дөл-мөр-лө-сөн
18. Аль ойролцоо утгатай вэ? 
                    а. орлого зарлага              б. инээх хөөрөх              в.морин хуур               г. гар бөмбөг
19 . Ялгах эгшигтэй үгийг ол.
                          а. мөнгөн                 б. үнэрлэн                      в. тэргэн             г. өлгий
20. Гээгдэх эгшигтэй үгийг ол.
             а. харайв.             б. тариад                  в. уургыг
21. Зөв бичгийн алдаатай үгийг ол.
                А. ажилдаг                   б. ажилладаг .                     В.ажиллахыг
22. Бүдүүвчинд тохирох үг 2, 2 ыг бич. 
                    ЗГ+ ЗГ =Э            ЭГ+ ЗГ= Э-гүй
23.Эсрэг үгийг нөхөж зүйр үгийг гүйцээн бич
                              . ........... бүхэн нөхөр биш
                              ................бүхэн дайсан биш
24. Ертөнцийн гурвыг зөв болгон бич.
                       мөр хар Цасанд нэг
                        бичиг хар нэг Цаасанд 
                        үг хар нэг Зарганд
25. Эсрэг үгийг олж бич.                           
                               Туранхай -----             Чанга----               наана-----              цатгалан----
бичсэн: эзэн хичээвэл заяа хичээнэ төрөл: Тест |